SIMBIOS Gallery

The fungi, Rhizotonia solani ramifying through soil

« Previous Next »
The fungi, Rhizotonia solani ramifying through soil

Images captured by SIMBIOS staff & collaborators (notably Prof Karl Ritz & Dr Naoise Nunan).